Stanovy občanského sdružení
"Svaz Rizikových Potápěčů-Škola"

Základní ustanovení:
Občanské sdružení "Svaz Rizikových Potápěčů-Škola", dále jen sdružení, je dobrovolným sdružením zaměřeným především na organizované setkávání, školení a výměnu informací týkající se problematiky potápění a vodních sportů.

Sídlo sdružení:
Brixiho 1618/12
Praha 6, 160 00

Právní postavení:
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Cíl činnosti:
Základním posláním sdružení je
- výměna a předávání informací a nových poznatků z oboru potápění
- vytvářet nový prostor pro setkávání členů sdružení během roku
- pořádat nekomerční akce spojené se zvyšováním způsobilosti a kvalifikace v oboru s důrazem na bezpečnost potápění
- školící činnost
- vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů

Členství:
Členem sdružení mohou být fyzické, nebo právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení. O přijetí za člena rozhoduje výbor sdružení. Ve sdružení se mohou dobrovolně sdružovat mimo členů také jednotlivci a zájmové skupiny bez členského vztahu k sdružení.

Práva a povinnosti členů:

Člen má právo zejména:
- podílet se na činnosti sdružení
- volit do orgánu sdružení
- být volen do orgánu sdružení
- obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

Člen má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy sdružení
- aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Orgány sdružení

Valná hromada
Je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Schůze valné hromady se koná zpravidla jednou do roka, svolává ji výbor sdružení. Pokud o její odvolání požádá alespoň jedna třetina členů sdružení, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takovéhoto podnětu.
Valná hromada zejména:
- rozhoduje o zániku sdružení, v případě zániku o majetkovém vypořádání
- rozhoduje o přijetí a změnách stanov
- volí výbor sdružení do příští valné hromady
- projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku sdružení
- rozhoduje o zrušení členství

Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li za této podmínky usnášení schopná ani třicet minut po zahájení jednání, stává se po uplynutí této doby usnášení schopná pokud jsou přítomni alespoň tři členové sdružení. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Výbor
Výbor je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor má tři členy a řídí činnost sdružení v období mezi valnými hromadami. výbor svolává dle potřeby kterýkoliv člen výboru.
Výbor zejména:
- koordinuje činnost sdružení
- svolává valnou hromadu
- rozhoduje o přijetí za člena sdružení

Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Každý člen výboru je oprávněn zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem.

Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdrojem majetku jsou zejména:
- příjmy z instruktorské a školící činnostia jinných činností při naplňování cílů sdružení
- dary a příspěvky právnických a fyzických osob
- státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob
- výnosy z majetku a sdružení

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

V Praze dne 30.4.2001

Na Ministerstvu vnitra zaregistrováno dne 24.5.2001 pod č.j. VS/1-1/47154/01-R
IČO 265 34 126